Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego - „Akro Pasja”

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy AKRO PASJA, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.akropasja.pl prowadzony jest przez Paweł Szymański prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Szymański „AKRO PASJA” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 839-311-23-31, REGON 381867465
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paweł Szymański „AKRO PASJA”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 839-311-23-31, REGON 381867465
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.akropasja.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Słupsk 76-200, ul.Banacha 6A 1 piętro / Sala Akro Pasja
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: tam@akropasja.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502-017-611
 4. Numer fax Sprzedawcy --------------------
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 1090 2763 0000 0001 4373 9132
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00

 

§4 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

 

Do korzystania z niniejszego sklepu internetowego, w tym także do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień wymagane jest urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz posiadające aktualne oprogramowanie przeglądarki internetowej: IE, Firefox, Chrome, Safari lub Opera.§5

 Proces dokonywania zakupów

 

 1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sklepu ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 4. Sklep umożliwia składanie zamówień poprzez stronę internetową przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu polegającej na wypełnieniu formularza udostępnionego na witrynie.
 6. Klient dokonujący rejestracji obowiązany jest sprawdzić dane pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym oraz kompletności.
 7. Po rejestracji Klientowi zostanie bezpłatnie udostępnione konto użytkownika, za pośrednictwem którego można składać zamówienia.
 8. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu, jego ilości i kliknięcie w ikonę „kupuję”. Klient potwierdza zgodność złożonego zamówienia oraz dokonuje wyboru metody płatności za zamówienie oraz wyboru metody dostawy.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące:
  a. opisu przedmiotu Zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy,
  c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  d. wybranej metody i terminu płatności,
  e. wybranego sposobu dostawy,
  f. orientacyjnego terminu dostawy,
  g. danych kontaktowych Klienta,
  h. danych do faktury.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów za pośrednictwem sklepu internetowego jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.


§6

Dostawa

 

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany podczas składania zamówienia. Do momentu nadania produktu Klient może telefonicznie lub mailowo zmienić adres do dostawy.
 2. O momencie nadania zamówienia klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich wyszczególnionych w dziale "Wysyłka" sklepu internetowego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego produktu w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu.
 4. Zamówienie dostarczone będzie w terminie określonym przy każdym produkcie na stronie sklepu internetowego.
 5. Klient jest obciążany kosztem dostawy zamówienia zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem transportu klikając w link "Wysyłka".
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane produkty.
 7. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza wzór odstąpienia od umowy, do ewentualnego wykorzystania przez Konsumenta w celu odstąpienia od umowy.


§7

 Płatność

 

 1. Wszystkie ceny podawane w na stronie internetowej sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktu.
 2. Klient ma możliwość zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu, nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.:09 1090 2763 0000 0001 4373 9132.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez stronę internetową.
 4. Zmiany cen produktów w Sklepie nie odnoszą skutku względem Zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.


§8

 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego umowy bez podania przyczyn poprzez złożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu lub
  w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt najtańszego sposobu dostarczenia produktu.
 5. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta sklep prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie jego otrzymania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu produktu.
 8. Przypadki, w których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy reguluje art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.


§9

 Rękojmia

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności regulacja odpowiedzialności zawarta jest art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien wskazać imię, nazwisko, adres, e-mail, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy produkt Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


§10

 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez sklep usług drogą elektroniczna należy zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową, (dane kontaktowe w nagłówku).
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.


§11

 Gwarancje

 

 1. Produkty dostępne w sklepie posiadają gwarancje producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy (adresy w nagłówku).


§12

 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Klienci mogą przeglądać stronę internetową sklepu oraz zapoznawać się z ofertą sklepu bez uprzedniej rejestracji.
 2. Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia.
 3. W wypadku udzielenia zgody Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.
 4. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania przez system jego danych w celu ułatwienia procesu składania zamówienia w przyszłości.
 5. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami składanymi w ramach sklepu jest usługodawca.
 6. Żadne dane Klientów i użytkowników sklepu nie będą udostępniane, z zastrzeżeniem ust. 8 przekazywane czy sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
 7. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać przekazane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do zabezpieczenia danych osobowych.
 8. Usługodawca jest uprawniony przekazać dane osobowe Klienta podmiotom realizującym zamówienie lub jego dostarczenie, w szczególności firmom transportowym, producentowi.
 9. Usługodawca oświadcza, że wszystkie ogólnodostępne i rozpoznawalne znaki towarowe znajdujące się na witrynie sklepu internetowego, w szczególności znaki producentów, produktów oraz akcesoriów są własnością ich właścicieli a sklep prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych i rozpoznawczych.


§13

 Obowiązki Klienta

 

 1. Klient obowiązany jest do:
  a) korzystania z niniejszego sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych innych Klientów oraz osób trzecich.
  b) do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia lub zaprzestania naruszeń w zakresie korzystania ze sklepu internetowego Usługodawca zastrzega możliwość skasowania konta użytkownika.

 

§14

 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email - porady@dlakonsumentow.pl.

§15

 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Użytkownicy mogą zapoznać się z treścią i z terminem wprowadzenia zmian na stronie sklepu oraz w przypadku posiadania konta użytkownika także na tych kontach.
 3. Termin wejścia zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na witrynie internetowej http://sklep.gimnastycy.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym czasie.